Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.slevy21.cz (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1Provozovatelem internetového slevového portálu www.slevy21.cz je společnost Slevy 21 s.r.o., IČ 04567404, DIČ CZ04567404, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3216/163, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249799 (dále jen „Slevy 21“).

1.2Kontaktní údaje společnosti Slevy 21 jsou Slevy 21 s.r.o., Praha 10, Vinohradská 3216/163, PSČ 100 00, email: podpora@slevy21.cz

1.3Slevy 21 umožňuje poskytovateli, aby prodával slevové kupóny prostřednictvím internetového slevového portálu www.slevy21.cz.

1.4Slevy 21 umožňuje spotřebiteli získání slevového kuponu na zboží a/nebo službu.

1.5Slevy 21 pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně poskytovatel.

2.2Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel je osoba, která spotřebitelskou smlouvu uzavřela, a může následně uplatnit slevový kupon u poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí.

2.3Poskytovatel je osoba, která poskytuje služby nebo zboží, které jsou obsahem slevového kuponu, a zároveň přijímá slevové kupony vydané Slevy 21 na nákup tohoto zboží nebo služeb. Poskytovatel je osoba, která je v nabídce zboží a služby přesně identifikována.

2.4Objednávka spotřebitele je návrhem na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele spotřebiteli s jeho návrhem. Poskytovatel doručuje souhlas spotřebiteli e-mailem prostřednictvím Slevy 21. Souhlasem spotřebitele s těmito všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas uvedený při objednávce slevového kuponu.

2.5Slevový kupon je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u poskytovatelů. Tento kupon dává spotřebiteli oprávnění využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, a příp. i za dalších podmínek uvedených na slevovém kuponu.

2.6Nabídka dne je konkrétní nabídka slevového kuponu zveřejněna na internetovém portálu www.slevy21.cz. Nabídka dne má stanovenou prodejní cenu, dobu platnosti a případně další podmínky a omezení.

3 INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

3.1Odesláním objednávky spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.2Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb prostřednictvím internetového slevového portálu www.slevy21.cz. Případná odchylná ujednání mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3Slevy 21 může znění všeobecných obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Slevy 21 informuje spotřebitele o změně všeobecných obchodních podmínek jejich zveřejněním na webových stránkách www.slevy21.cz.

4 UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH

4.1Obsahem smluvního vztahu je závazek poskytovatele poskytnout spotřebiteli zboží a/nebo službu specifikovanou ve slevovém kuponu nabízeném poskytovatelem prostřednictvím webového portálu www.slevy21.cz. Slevy 21 se zavazuje zaslat slevový kupon spotřebiteli a spotřebitel se zavazuje zaplatit za tento slevový kupon sjednanou cenu na účet Slevy 21. ,

4.2Objednávka spotřebitele je návrhem na uzavření smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služby poskytovatelem, jejíž uzavření zprostředkovává Slevy 21. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele (prostřednictvím Slevy 21) spotřebiteli s jeho návrhem. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek Slevy 21.

4.3Předmětem objednávky je slevový kupon z aktuální nabídky dne. Před odesláním objednávky je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4.4Za doručení slevového kuponu spotřebiteli se považuje doručení emailu se slevovým kuponem ve formátu PDF. Slevový kupon bude také dostupný ke stažení prostřednictvím uživatelského účtu spotřebitele na internetovém portálu Slevy 21.

4.5Doba platnosti a další podmínky užití slevového kuponu jsou uvedeny na samotném slevovém kuponu a také v popisu nabídky dne.

5 PODMÍNKY UPLATŇOVÁNÍ SLEVOVÝCH KUPONŮ

5.1Slevový kupon může být využit pouze jednou. Je výhradně na poskytovateli, jestli může být slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které akceptuje. Slevový kupon uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný. Platnost slevového kuponu je na něm vyznačena datem.

5.2Jenom jeden slevový kupon může být uplatněn v rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod z něho plynoucích u poskytovatele), pokud poskytovatel nestanoví jinak. Ani poskytovatel ani Slevy 21 nejsou zodpovědní a neručí za ukradený nebo ztracený slevový kupon.

6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1Cena nabízených služeb nebo zboží a případné poštovné jsou vždy uvedeny na portále www.slevy21.cz.

6.2Cena služby nebo zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy a případné poštovné jsou vždy uvedeny také v objednávce a ve slevovém kuponu.

6.3Cenu nabízených služeb nebo zboží a případné poštovné je možné uhradit bankovním převodem nebo online platbou.

6.4Pro účel online platby může spotřebitel využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví zvolené banky. Spotřebitel prostřednictvím intenet bankingu odešle svoji platbu. Po přijetí potvrzení o úhradě má možnost spotřebitel si okamžitě svůj slevový kupón stáhnout. Převody peněz jsou ukutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Paytments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transkací sdělí.

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení slevového kuponu, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno nejpozději 14. den od doručení slevového kuponu, a to písemně na adresu kanceláře Slevy 21:

Slevy 21, s.r.o.
Vinohradská 3216/163, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 04567404

nebo e-mailem na adresu

podpora@slevy21.cz.

Po této lhůtě nelze stornovat nákup slevového kuponu a žádat o vrácení peněžní částky.

7.2Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení slevového kupónu budou peníze za slevový kupón zaslány převodem na bankovní účet sdělený spotřebitelem, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

8 ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY, REKLAMACE

8.1Poskytovatel se zaručuje spotřebiteli, že slevový kupón na zboží a/ nebo služby dle smlouvy lze uplatnit v místě a čase ve slevovém kupónu uvedeném. Spotřebitel je povinen uplatnit slevový kupon v místě a čase ve slevovém kupónu uvedeném. Po uplynutí doby uvedené ve slevovém kupónu nárok spotřebitele na plnění ze smlouvy zaniká. Pokud spotřebitel nevyužije slevový kupon v místě a čase ve slevovém kupónu uvedeném, zavazuje se spotřebitel uhradit Slevy 21u smluvní pokutu ve výši ceny slevového kuponu.

8.2Informace o původních nebo běžných cenách a slevách uvedených na webu www.slevy21.cz jsou uváděny na základě údajů od poskytovatele a Slevy 21 není odpovědný za jejich správnost.

8.3Slevy 21 odpovídá pouze za to, že v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami bude spotřebiteli dodán slevový kupon a že použití slevového kuponu nebude poskytovatelem odmítnuto, splní-li spotřebitel stanovené podmínky. Slevy 21 neodpovídá za chybně vyplněné údaje spotřebitelem v objednávce (např. chybně vyplněná e-mailová adresa). V případě, že spotřebitel chybně vyplní údaje v objednávce, a v důsledku chybného vyplnění údajů vznikne spotřebiteli škoda, Slevy 21 za vzniklou škodu neodpovídá.

8.4Slevy 21 není stranou smluvních vztahů mezi spotřebitelem a poskytovatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění jejich povinností ze smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou spotřebiteli na základě smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou.

8.5Slevy 21 nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných poskytovateli na portálu www.slevy21.cz. Slevy 21 neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu www.slevy21.cz ani za případné nekalosoutěžní jednání poskytovatele prostřednictvím portálu www.slevy21.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

8.6Slevy 21 nenese odpovědnost za poskytnuté služby nebo zboží, jejich množství a kvalitu. Veškeré reklamace je spotřebitel povinen uplatnit přímo u poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za množství a kvalitu poskytnutého zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.Slevy 21 nicméně v případě, že reklamace neproběhla podle představ spotřebitele, nabízí spotřebiteli Garanci spokojenosti .

8.7Poskytovatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1Slevy 21 zpracovává osobní údaje spotřebitelů, které spotřebitelé zadají při registraci nebo při uzavření smlouvy.

9.2Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9.3Spotřebitel souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které vyplnil v registračním formuláři nebo ve smlouvě. Spotřebitel souhlasí zejména se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

9.4Spotřebitel souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Slevy 21, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, používání portálu www.slevy21.cz, zajištění provozních činností portálu www.slevy21.cz, vyúčtování, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání portálu www.slevy21.cz (kterým je mimo jiné i opakované neuhrazení ceny nabízených služeb nebo zboží), vymáhání pohledávek z vyúčtování, zprostředkování služeb či prodeje zboží poskytovatelů prostřednictvím portálu www.slevy21.cz (dále vše společně jen jako „Provozní účely“). Spotřebitel není oprávněn odmítnout poskytnutí Osobních údajů pro Provozní účely.

9.5Spotřebitel dále souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Slevy 21 pro marketingové, propagační a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Slevy 21, poskytovatelů a jakýchkoliv jiných subjektů, včetně zlepšování kvality poskytovaných služeb, poskytování služeb jiným spotřebitelům nebo obchodním partnerům Slevy 21, ověřování způsobilosti spotřebitele využívat nabízené služby (zejména ověření identity a zletilosti účastníka). V rámci zpracování Osobních údajů pro marketingové, propagační a obchodní účely je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity poskytovatelů či jiných subjektů. Spotřebitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Slevy 21, poskytovatelů a jiných subjektů, přičemž obchodní sdělení je Slevy 21 oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu), písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli služby Slevy 21 (dále vše společně jen jako „Marketingové účely“). Poskytnutí osobních údajů ze strany spotřebitele pro Marketingové účely je dobrovolné. Souhlas se zpracováním Osobních údajů může spotřebitel kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti Slevy 21 nebo jiným způsobem určeným Slevy 21.

9.6Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Slevy 21 o změně ve svých Osobních údajích.

9.7Zpracováním Osobních údajů může Slevy 21, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na portálu www.slevy21.cz.

9.8Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9.9Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné.

9.10Spotřebitel potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí Osobních údajů pro Marketingové účely je dobrovolné. Spotřebitel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Slevy 21 kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti Slevy 21 nebo jiným způsobem určeným Slevy 21.

9.11V případě, že by se spotřebitel domníval, že Slevy 21 nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Slevy 21 o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Spotřebitel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.12Požádá-li Spotřebitel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Slevy 21 povinen tuto informaci předat. Slevy 21 má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10 AUTORSKÁ PRÁVA

10.1Slevy 21 je vlastníkem portálu www.slevy21.cz a veškerých jeho složek a obsahu, včetně loga, reklamních textů a domény.

10.2Portál www.slevy21.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Slevy 21 vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu www.slevy21.cz.

10.3Obsah portálu www.slevy21.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Slevy 21 předem souhlas.

11 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

11.1Spotřebitel je zodpovědný za udržení svého přístupového hesla v tajnosti (pokud heslo existuje). Spotřebitel bere na vědomí, že i když je internet často bezpečný, někdy mohou nastat poruchy nebo jiné okolnosti, které nemůže Slevy 21 ovlivnit a není zodpovědný za ztrátu dat během přenosu dat po internetu. Přestože se Slevy 21 bude snažit poskytovat portál www.slevy21.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, může nastat výpadek služby z jakéhokoliv důvodu, včetně rutinní údržby. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že během této doby může být přístup k portálu www.slevy21.cz omezen nebo přerušen.

11.2Slevy 21 si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled portálu www.slevy21.cz, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Slevy 21 může zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, může změnit nebo zrušit jakoukoliv platební metodu a může změnit rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných spotřebiteli.

11.3Spotřebitel souhlasí s tím, že používání portálu www.slevy21.cz je na jeho vlastní odpovědnost. Slevy 21 ani poskytovatelé nezaručují, že bude požívání webu vždy možné a bude zcela bez chyb; ani neposkytují záruku na (i) výsledky, které mohou vyvstat z používání této služby, nebo (ii) přesnost, spolehlivost nebo obsah informací, služeb či produktů poskytovaných prostřednictvím portálu www.slevy21.cz.

11.4Přístup a používání portálu www.slevy21.cz je bezplatné. Spotřebitel užívá portál www.slevy21.cz na vlastní odpovědnost. Pokud však spotřebitel způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto spotřebiteli i jiným osobám, odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

11.5Spotřebitel si je vědom, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy ve fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech, včetně stránek www.facebook.com, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny i bez vědomí spotřebitele. Slevy 21 nekontroluje ani neschvaluje zprávy nebo informace v těchto komunikačních kanálech, a proto nenese za tento obsah žádnou odpovědnost. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací spotřebitel poskytuje právo Slevy 21 používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům a k propagaci.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi spotřebitelem, poskytovatelem a Slevy 21 při uzavírání smluv na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží prostřednictvím internetového slevového portálu www.slevy21.cz. Spotřebitel svým vstupem na slevový portál www.slevy21.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek, a zavazuje se jimi řídit. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, je povinen ihned ukončit jakékoli používání portálu www.slevy21.cz. Jakékoliv použití portálu www.slevy21.cz spotřebitelem bude považováno za souhlas s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek.

12.2Veškeré smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí především občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem www.slevy21.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití portálu www.slevy21.cz realizován.

12.3Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost jiných ustanovení. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce blíží.

12.4Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2015.

Garance spokojenosti

U nás nemusíte
mít strach nakupovat.

Garance spokojenosti
a vrácení peněz.